เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี
About Rama Healthcare Frontier

ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี ภายใต้ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่างๆ ภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการในเชิงรุก เช่น การจัดตั้งสถานพยาบาลภายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  การตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายนอก  รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงานภายในหน่วยงานนั้นๆ
    ซึ่งสถานพยาบาลที่จัดตั้งโดยศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดีนั้น เป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาล มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป โดยที่พนักงานไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล  ให้การดูแลรักษาแบบ Comprehensive care คือ ดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้หายจากโรค, การป้องกันโรคไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย และการส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตัว การพึ่งตนเองด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งลดการดำเนินของโรคที่รุนแรงลง  อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลการรักษา มาประเมินภาวะสุขภาพในภาพรวมของพนักงานภายในองค์กรนั้นๆ ด้วย ซึ่งศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดีได้เปิดให้บริการตามสถานพยาบาลภายนอกคณะฯ มีดังนี้

ตั้งอยู่ที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บางซื่อ (สำนักงานใหญ่)  เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล  เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด ให้บริการอย่างครบวงจรด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งพื้นที่บริการเป็น 2 ส่วน พื้นที่ส่วนแรกคือ Health Care บริเวณชั้น 1-2 มีคณะแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้บริการตรวจรักษาทั่วไป และบริการเฉพาะทาง เช่น การทำกายภาพบำบัด เป็นต้น เปิดให้บริการในวันทำงานจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 19.30 น.

เอสซีจี เฮลท์แคร์เซ็นเตอร์

เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555 ในชื่อ “ศูนย์เมดิคอลแคร์คลินิกโตโยต้า-รามาธิบดี” มี 3 สาขา ประกอบด้วย 

  1. สาขาสำโรง (จ.กรุงเทพ)
  2. สาขาบ้านโพธิ์ (จ.ฉะเชิงเทรา) 
  3. สาขาเกตเวย์ (จ.ฉะเชิงเทรา)

ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัย บรรเทาอาการและหายจากโรค โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรมาให้บริการแก่พนักงานบริษัทฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 19.30 น. 

เมดิคอลแคร์ สหคลินิก (สำโรง)

เมดิคอลแคร์ สหคลินิก (บ้านโพธิ์)

เมดิคอลแคร์ สหคลินิก (เกตเวย์)

สถานพยาบาลองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2558 มีคณะแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้บริการตรวจรักษาทั่วไป เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.

สถานพยาบาลไทยพีบีเอส-รามาธิบดี

  สถานพยาบาล YAMAHA Health Care Center ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561  โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล ให้บริการในวันทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

ยามาฮ่าเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์

สถานพยาบาลบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ดำเนินการให้บริการด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเทียบเท่ากับการรักษาในโรงพยาบาล เปิดให้บริการแก่พนังงานบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

สถานพยาบาลบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

สถานพยาบาลบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านการแพทย์ ได้แก่ การให้คำปรึกษา การตรวจรักษา การปฐมพยาบาล การตรวจรักษาทางห้องปฏิบัติการ (ห้อง LAB) ฉีดยา ทำแผล ให้น้ำเกลือ รวมทั้งจ่ายยาหรือสั่งยาสำหรับพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัวของพนักงานบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินการให้บริการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 

สถานพยาบาลบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ จำกัด


  

สถานพยาบาลบริษัท เชลล์ แห่งประเทศ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ตั้งอยู่ที่ คลองเตย กรุงเทพฯ ดำเนินการให้บริการด้านการแพทย์ การให้คำปรึกษา การตรวจรักษา การปฐมพยาบาล และให้บริการรักษาเฉพาะด้าน เช่น การทำกายภาพบำบัด แก่พนักงานของบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.

สถานพยาบาลบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย