You are here

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้การใช้งานระบบ National Reporting and Learning System on Cloud” เรื่อง Safety Culture Survey

  • Safety Culture Survey ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้การใช้งานระบบ National Reporting and Learning System on Cloud”
 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768