You are here

การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือคุณภาพ

                                    การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือคุณภาพ

   

              เพื่อให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมถึงจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วย โดยสามารถค้นหา จัดลำดับความรุนแรงและจัดการกับความเสี่ยง (Risk) ตลอดจนวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยใช้เครื่องมือคุณภาพในการวางมาตรการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรม 3 รุ่น ต่อปี จำนวน 120 คนต่อรุ่น กำหนดจัดอบรมในเดือนพฤษภาคม, มิถุนายน และกรกฎาคมของทุกปี

 
     

smiley ภาพกิจกรรม ปี 2559

แนวทางการจัดการความเสี่ยง / ความปลอดภัยในผู้ป่วย (FMEA & Risk Management for Patient Safety)

 

งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเรื่อง "แนวทางการจัดการความเสี่ยง / ความปลอดภัยในผู้ป่วย (FMEA & Risk Management for Patient Safety) " โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลรามาธิบดี”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
 
   
เอกสารประกอบการอบรม  
         Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) & Root Cause Analysis (RCA)        

 

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768