การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ใบประกาศ Accreditation
Re-Accreditation ครั้งที่ 1
Re-Accreditation ครั้งที่ 2
Re-Accreditation ครั้งที่ 3
Re-Accreditation ครั้งที่ 4
   

 

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768