CORPORATE COMMUNICATION  

You are here

งานสื่อสารองค์กร เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

งานสื่อสารองค์กร เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
งานสื่อสารองค์กร เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์งานสื่อสารองค์กร เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
งานสื่อสารองค์กร เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์งานสื่อสารองค์กร เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์งานสื่อสารองค์กร เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์งานสื่อสารองค์กร เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์งานสื่อสารองค์กร เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์งานสื่อสารองค์กร เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 

งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ากราบไหว้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในโอกาสเริ่มต้นศักราชใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน นำโดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรเข้าร่วมพิธีกราบไหว้สักการะในครั้งนี้ 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสื่อสารองค์กร อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1514, 02-201-1723   โทรสาร 02-201-2127