ศัลยกรรม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปริศนา ปัญญาไวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปริศนา ปัญญาไวย
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ประสาทศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาประสาทศัลยศาสตร์
 

นายแพทย์ชุติวัฒ ศรีผลิน

นายแพทย์ชุติวัต ศรีผลิน
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
                                                                                                                                                                             
 

นายแพทย์ปัญจพล กิจกรองไพบูลย์

นายแพทย์ปัญจพล กิจกรองไพบูลย์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์
                                                                                                                                                                             
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฐัชกร พรหมบุญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฐัชกร พรหมบุญ
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์
                                                                                                                                                                             
 
นายแพทย์ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์
นายแพทย์ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารศัลยศาสตร์
 
 
 

นายแพทย์ทรงยศ แตงมีแสง

นายแพทย์ทรงยศ แตงมีแสง
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
                                                                                                                                                                             
 
แพทย์หญิงวรินทร์ทิพย์ ธงชัย
แพทย์หญิงวรินทร์ทิพย์ ธงชัย
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์
 
 
 
แพทย์หญิงตรีรัตน์ ตั้งพูลผล
แพทย์หญิงตรีรัตน์ ตั้งพูลผล
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์
 
 
 
นายแพทย์ปิติพงษ์ สิทธิอำนวย
นายแพทย์ปิติพงษ์ สิทธิอำนวย
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
 
 
 
นายแพทย์จิตติพงษ์ แสนโภชน์
นายแพทย์จิตติพงษ์ แสนโภชน์
 
 • แพทย์ สาขา ประสาทศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาประสาทศัลยศาสตร์กระดูกสันหลังและไขสันหลัง
 
 
 
นายแพทย์พิชญะ มหาทิพย์วิถี
นายแพทย์พิชญะ มหาทิพย์วิถี
 
 • แพทย์ สาขา ประสาทศัลยศาสตร์
 
 
 
นายแพทย์อนุวัตร พลานุสนธิ์
นายแพทย์อนุวัตร พลานุสนธิ์
 
 • แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง/ศัลยศาสตร์
 
 
 
แพทย์หญิงสุกฤตา สำเภา
แพทย์หญิงสุกฤตา สำเภา
 
 • แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 
 
 
นายแพทย์ชนะ ภัทรสุขถวิล
นายแพทย์ชนะ ภัทรสุขถวิล
 
 • แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
 
 
 
นายแพทย์วสันต์ เจนธนากุล
นายแพทย์วสันต์ เจนธนากุล
 
 • แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง / ศัลยศาสตร์
 
 
 
นายแพทย์ณัฐยชญ์ เกียรติไพบูลย์
นายแพทย์ณัฐยชญ์ เกียรติไพบูลย์
 
 • แพทย์ สาขา ศัลยศาสตร์
 
 
 

ย้อนกลับ