กุมารเวชศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร
 
 • อาจารย์แพทย์  สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
                                                                                                                                                                             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิวิมล สุ่นสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิวิมล สุ่นสวัสดิ์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 
นายแพทย์สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ
นายแพทย์สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
 
 
นายแพทย์เทียนเอก ตรัยเสาวภาคย์
นายแพทย์เทียนเอก ตรัยเสาวภาคย์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
 
แพทย์หญิงนภาไพลิน กมล
แพทย์หญิงนภาไพลิน กมล
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขาเวชศาสตร์วัยรุ่น
 
แพทย์หญิงสโรชา อิทธิอมรกุลชัย
แพทย์หญิงสโรชา อิทธิอมรกุลชัย
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
 
แพทย์หญิงมัณฑิตา ทิพพาวนิช
แพทย์หญิงมัณฑิตา ทิพพาวนิช
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental and Behavioral Pediatrics)
 
แพทย์หญิงกิ่งทอง อนุรัตน์
แพทย์หญิงกิ่งทอง อนุรัตน์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
 
นายแพทย์นที สาครยุทธเดช
นายแพทย์นที สาครยุทธเดช
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรภัทร อัศววิรุฬหการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรภัทร อัศววิรุฬหการ
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
 
ผศ.นพ. ชญาน์ทัต เรืองกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชญาน์ทัต เรืองกิจ
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 
 
 
นายแพทย์ชยุตรา วรรุตม์
นายแพทย์ชยุตรา วรรุตม์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตรโรคไต
 
นายแพทย์นิติโรจน์ บงกชวิลาวัณย์
นายแพทย์นิติโรจน์ บงกชวิลาวัณย์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
 
แพทย์หญิงสุภรัตน์ เอกวรวงศ์
แพทย์หญิงสุภรัตน์ เอกวรวงศ์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 
 
แพทย์หญิงศราลี หาญชูวงศ์
แพทย์หญิงศราลี หาญชูวงศ์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 
แพทย์หญิงปิยกาญจน์ กสิกิจสกุลผล
แพทย์หญิงปิยกาญจน์ กสิกิจสกุลผล
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 
แพทย์หญิงณิชา เกษมสินทรัพย์
แพทย์หญิงณิชา เกษมสินทรัพย์
 
 • แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 
แพทย์หญิงเมธาวี เลาสวัสดิ์ชัยกุล
แพทย์หญิงเมธาวี เลาสวัสดิ์ชัยกุล
 
 • แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 
แพทย์หญิงอุษากร แต้ศิริ
แพทย์หญิงอุษากร แต้ศิริ
 
 • แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 
แพทย์หญิงชุติมา ไกรเกรียงศรี
แพทย์หญิงชุติมา ไกรเกรียงศรี
 
 • แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 
แพทย์หญิงกรวิภา กิตตินนท์
แพทย์หญิงกรวิภา กิตตินนท์
 
 • แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 
แพทย์หญิงเพียงฤทัย ประสพโชคนภาพร
แพทย์หญิงเพียงฤทัย ประสพโชคนภาพร
 
 • แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 
แพทย์หญิงเหมือนแพร เจนธนากุล
แพทย์หญิงเหมือนแพร เจนธนากุล
 
 • แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
 
แพทย์หญิงศุภมาศ หรินทจินดา
แพทย์หญิงศุภมาศ หรินทจินดา
 
 • แพทย์ สาขา กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 

ย้อนกลับ