ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาอุบัติเหตุและเวชศาสตร์การกีฬา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพัชร จุลสำลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพัชร จุลสำลี
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสะโพก/ข้อเข่า
                                                                                                                                                                             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปณิธาน ต้นติยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปณิธาน ต้นติยากร
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาจุลศัลศาสตร์ทางมือ
 
นายแพทย์ธิติพล วนิชชานนท์
นายแพทย์ธิติพล วนิชชานนท์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
 
นายแพทย์เสฏฐา เวสารัชชพงศ์
นายแพทย์เสฏฐา เวสารัชชพงศ์
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิลันธน์ ใจปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิลันธน์ ใจปัญญา
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กลวัชร ทรัพย์สวนแตง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กลวัชร ทรัพย์สวนแตง
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
 
นายแพทย์นิธิศ ศรีอุเทนชัย 
นายแพทย์นิธิศ ศรีอุเทนชัย 
 
 • อาจารย์แพทย์ สาขา ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
 
แพทย์หญิงชนากานต์ โรจน์ปิติพงศกร
แพทย์หญิงชนากานต์ โรจน์ปิติพงศกร
 
 • แพทย์ สาขา ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาจุลศัลยศาสตร์ทางมือ
 
นายแพทย์พิชาน พิชญางกูร
นายแพทย์พิชาน พิชญางกูร
 
 • แพทย์ สาขา ออร์โธปิดิกส์
 

ย้อนกลับ