You are here

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

                                                 

ชั้น 2 โซน F อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

 

โทร. 0 2839 6310