You are here

ศัลยกรรมกระดูก

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก

 

ชั้น 3 โซน B อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

 

โทร. 0 2839 6340