You are here

OPL วิธีการต่อริบบิ้นไกด์แบบผูกเครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ

การบริหารจัดการผ้าครบวงจรของงานบริการผ้าโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีปริมาณวันละ 14 ตัน จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องรีด - พับผ้า ที่มีเทคโนโลยี      ที่ทันสมัยช่วยในการฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ริบบิ้นไกด์มีหน้าที่ลำเลียงผ้าที่รีดแล้วส่งต่อเข้าเครื่องพับผ้าอัตโนมัติที่ทำงานเชื่อมโยงกัน