ทีมงานจากประเทศญี่ปุ่นมาดูงานอุปกรณ์การแพทย์

  ทีมงานญี่ปุ่นดูงานโรงพยาบาลรามาธิบดี(งานอุปกรณ์การแพทย์)