...

ติดต่อเรา

โครงการตำรารามาธิบดี งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: [66] 2 201 2258
E-mail: academic.rama@gmail.com