ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pre-Congress Day 2018:Platelet and Diseases