ประชาสัมพันธ์ประชุมประจำปี 2564 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป บุคลาการทางการแพทย์ เข้าอบรม
รามาธิบดีกุมารเวชศาสร์ปฏิทัศน์ ครั้งที่ 15 ปี 2564
วันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2564 

Ramathibodi annual review 2021