Publication Year 2023

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ

Genomics Driven Precision Medicine in Pediatric Solid Tumors 

Suthapot P, Chiangjong W, Chaiyawat P, Choochuen P, Pruksakorn D, Sangkhathat S, Hongeng S, Anurathapan U, *Chutipongtanate S.

Cancers (Basel). 2023;15(5):1418.

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงพล เกษสุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช

Seroprevalence of hepatitis E virus after pediatric liver transplantation transplantation

Getsuwan S, Pasomsub E, Yutthanakarnwikom P, Tongsook C, Butsriphum N, Tanpowpong P, Janchompoo P, Treepongkaruna S, *Lertudomphonwanit C.

J Trop Pediatr. 2023;69(2):fmad011.

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรุตม์ กันจงกิตติพร

Safety of direct oral provocation in children with mild beta-lactam hypersensitivity reactions

Pachasidchai C, Suksawat Y, Yooma P, Kiewngam P, Jotikasthira W, Sawatchai A, Klangkalya N, *Kanchongkittiphon W, Manuyakorn W.

Pediatr Allergy Immunol. 2023;34(2):e13927.

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุจิตรา ชัยสวนียกร

Immunogenicity of Hepatitis B Vaccine in Pediatric Systemic Lupus Erythematosus Patients

Madaeng T, Soponkanaporn S, Tangnararatchakit K, Apiwattanakul N, Techasaensiri C, Boonsathron S, *Chaisavaneeyakorn S.

Pediatr Infect Dis J. 2023;42(1):e26-e31.

 
ศาสตราจารย์ แพทย์อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

Iliopsoas haemorrhage complicated by femoral neuropathy in patients with haemophilia: a case series report Fed eration of Haemophilia

Panuwannakorn M, Jiravichitchai T, Lertthammakiat S, Jaovisidha S, Sirachainan N, *Chuansumrit A. 

PInt J Hematol. 2023;117(2):293-306.

 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์

Response to Prolonged Duration of Therapeutic Dose Oral Iron Therapy in a Girl With Novel TMPRSS6 Gene Variants: A Case Report and Review Literature

Udomponglukkana R, Sasanakul W, Tangbubpha N, Chuansumrit A, Tim-Aroon T, Pongphitcha P, *Sirachainan N.

J Pediatr Hematol Oncol. 2023;45(1):e109-e118.

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์

Effective T-cell replete haploidentical stem cell transplantation for pediatric p atients with high-risk hematologic disorders

Tannumsaeung S, *Anurathapan U, Pakakasama S, Pongpitcha P, Songdej D, Sirachainan N, Andersson BS, Hongeng S. 

Division of Hematology and Oncology Eur J Haematol. 2023;110(3):305-312.

 
ศาสตราจารย์ แพทย์อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

Effectiveness of monthly low dose emicizumab prophylaxis without 4-week loading doses among patients with haemophilia A with and without inhibitors: A case series report

*Chuansumrit A, Sirachainan N, Jaovisidha S, Jiravichitchai T, Kadegasem P, Kempka K, Panuwannakorn M, Rotchanapanya W, Nuntiyakul T.

Haemophilia. 2023;29(1):382-385.

 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล

Comprehensive and long-term outcomes of enzyme replacement therapy followed by stem cell transplantation in children with Gaucher disease type 1 and 3

Anurathapan U, Tim-Aroon T, Zhang W, Sanpote W, Wongrungsri S, Khunin N, Chutipongtanate S, Chirdkiatgumchai V, Ngiwsara L, Jaovisidha S, Khongkraparn A, Pakakasama S, Svasti J, Setchell KDR, *Wattanasirichaigoon D, Hongeng S.

Pediatr Blood Cancer. 2023;70(3):e30149.

 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล

Waist-to-height-ratio is associated with sustained hypertension in children and adolescents with high office blood pressure

Nimkarn N, Sewarit A, *Pirojsakul K, Paksi W, Chantarogh S, Saisawat P, Tangnararatchakit K.

Front Cardiovasc Med. 2023;9:1026606.

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์

Comparison of the efficacy of second a nd third generation lentiviral vector transduced CAR CD19 T cells for use in the treatment of acute lymphoblastic leukemia both in vitro and in vivo models

Sawaisorn P, Atjanasuppat K, Uaesoontrachoon K, Rattananon P, Treesuppharat W, Hongeng S, *Anurathapan U.

PLoS One. 2023;18(2):e0281735.

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง

Comparative Study between the 3D-Liver Spheroid Models Developed from HepG2 and Immortalized Hepatocyte-Like Cells with Primary Hepatic Stellate Coculture for Drug Metabolism Analysis and Anticancer Drug Screening

Sae-be Arunsajeea, Wiwatpanit Teerawatb, Varatthan Thaveechaib, Namporn Thanaphona Laungkulldej, Sasiwata Thiabma, Ratthiyab Jaiboonma, Atcharab;Sa- ngiamsuntorn, Khanitd;Elson, Daniele Porter, Alexandra E. fSathirakul, Korbthama, *Hongeng S, Ruenraroengsak P.

Advanced Therapeutics. 2023;6(2): Article number 2200169.

 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

Efficacy of Bacillus clausii in Pediatric Functional Constipation: A Pilot of a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial

Lojanatorn P, Phrommas J, *Tanpowpong P, Getsuwan S, Lertudomphonwanit C, Treepongkaruna S

Indian Pediatr. 2023 Jun 15;60(6):453-458.

 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

Pregnancy- and birth-related risk factors for the development of childhood celiac disease

Tanpowpong P, Li S, Espinola JA, Santos LC, James KE, Powe CE, Camargo CA Jr.

Acta Paediatr. 2023 May;112(5):1029-1034.

 
อาจารย์ นายแพทย์นที สาครยุทธเดชศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร

Thyroid function and long-term outcomes of children born to mothers with Graves' disease: A 20-year review

Sakornyutthadej N, Mahachoklertwattana P, *Poomthavorn P.

J Paediatr Child Health. 2023;59(3):526-532.

 
อาจารย์ แพทย์ณัฐชนัญ กลางกัลยารองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิภารัตน์ มนุญากร

Skin prick test and serum specific IgE in predicting dust mite-induced allergic rhinitis diagnosed from nasal provocation test in chronic rhinitis children

Klangkalya N, Kanchongkittiphon W, Sawatchai A, Kiewngam P, Jotikasthira W, Manuyakorn W.

Asian Pac J Allergy Immunol. 2023 Feb 11. Online ahead of print.

 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพร ตรีพงษ์กรุณาผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสภิดา บุญสาธร รีฟส์

Risk factors of cytomegalovirus infection after ped iatric liver transplantation and effectiveness of preemptive therapy

Chanburanavah N, *Boonsathorn S, Apiwattanakul N, Lertudomphonwanit C, Getsuwan S, Tanpowpong P, *Treepongkaruna S.

Transpl Infect Dis. 2023 Apr 4; Online ahead of print.

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐชัย อนันตสิทธิ์

Sepsis-related pediatric acute respiratory distress syndrome: A multicenter prospec tive cohort study

Prasertsan P, *Anantasit N, Walanchapruk S, Roekworachai K, Samransamruajkit R , Vaewpanich J.

Turk J Emerg Med. 2023;23(2):96-103.

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐชัย อนันตสิทธิ์

Sepsis-related pediatric acute respiratory distress syndrome: A multicenter prospec tive cohort study

Prasertsan P, *Anantasit N, Walanchapruk S, Roekworachai K, Samransamruajkit R , Vaewpanich J.

Turk J Emerg Med. 2023;23(2):96-103.

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

Mistreatment in paediatric residency programs in Thailand: A national survey

Tungsupreechameth A, *Tanpowpong P, Puranitee P.

Med Educ Online. 2023;28(1):2220176.

 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร

Long-term outcomes of anti-thyroid drug treatme nt in childhood-onset Graves' disease

Puttawong D, Mahachoklertwattana P, Numthavaj P, Woratanarat P, Pongratanakul S, Koad P, *Poomthavorn P.

Clin Endocrinol (Oxf). 2023;98(6):823-31.

 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมรัชช์ วิไลยุค

Factors associated with medication adherence among children with rheumatic diseases

Manatpreeprem R, Lerkvaleekul B,*Vilaiyuk S.

Front Pharmacol. 2023;14:1149320.

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา

Overdiagnosis of adrenal insufficiency in children with biliary atresia

Ekawaravong S, Treepongkaruna S, Poomthavorn P, Pongratanakul S, Khlairit P, Chanprasertyothin S, *Mahachoklertwattana P. 

Clin Pediatr Endocrinol. 2023;32(3):147-154.

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช

Determination of Optimal Vitamin D Dosage in Children with Cholestasis

Chongthavornvasana S, *Lertudomphonwanit C, Mahachoklertwattana P, Korwutthikulrangsri M.

BMC Pediatr. 2023;23(1):313.

 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทิพยวิมล ทิมอรุณ

Parental Awareness, Knowledge, and Attitudes Regarding Current and Future Newborn Bloodspot Screening: The First Report from Thailand

Wilaiwongsathien K, Wattanasirichaigoon D, Rattanasiri S, Aonnuam C, Tangshewinsirikul C, *Tim-Aroon T.

Int J Neonatal Screen. 2023;9(2):25.

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์

A novel anti-membrane CD30 single-chain variable fragment discovered from the human phage library: A potenti al targeted immunotherapy

Chanpong T, Seesuay W, Chiangjong W, Jiramornimit P, Preedagasamzin S, Atjanasuppat K, Jittorntrum B, Prasongtanakij S, Tawinwung S, Pukiat S, Saisawang C, Borwornpinyo S, Sa-Ngiamsuntorn K, Chaichumpa W, Hongeng S, *Anurathapan

PLoS One. 2023;18(4):e0284708.

 
อาจารย์ แพทย์หญิงธิดารัตน์ ศรีบุญยงค์ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์

Long-term sleep apnea CPAP via tracheostomy in children with tracheomalacia: 20-year experience

Sriboonyong T, *Preutthipan A, Nugboon M.

Front Pediatr. 2023;11:1169613.

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์อรพร ดำรงวงศ์ศิริ

The Low Sensitivity and Specificity of a Nutrition Screening Tool in Real Circumstances in a Tertiary Care Hospital Setting

Semsawat N, *Dumrongwongsiri O, Phoonlapdacha P.

Children (Basel). 2023;10(4):747.

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปองทอง ปูรานิธี

An exploratory university-based cross sectional study of the prevalence and reporting of mistreatment and student-related factors among Thai medical students

Naothavorn W, *Puranitee P, Kaewpila W, Sumrithe S, Heeneman S, van Mook WNKA, Busari JO.

BMC Med Educ. 2023;23(1):473.

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุษบง ฤกษ์วลีกุลรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมรัชช์ วิไลยุค

Outcomes in children with rheumatic diseases following COVID-19 vaccination and infection: data from a la rge two-center cohort study in Thailand

Lerkvaleekul B, Charuvanij S, Sukharomana M, Pirojsakul K, Kamolwatwong M, *Vilaiyuk S.

Front Pediatr. 2023;11:1194821.

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์

Cytotoxicity and exhaustion markers of chimeric antigen receptor T cells targeting BCMA in multiple myeloma cell lines between patients and healthy donors

Prasongtanakij S, Preedagasamzin S, Jittorntrum B, *Anurathapan U, Puavilai T, Niparuck P, Piyajaroenkij T, Chantrathammachart P, Uaesoontrachoon K, Uchibori R, Ozawa K, Ohmine K, Hongeng S.

Eur J Haematol. 2023 May 24. Online ahead of print.

 

Back to Publication