Hand hygiene

โครงการ Hand Cleaning Moving Together...

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างกระแสให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงกิจกรรมและการรณรงค์ล้างมืออย่างถูกวิธี

2. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและล้างมือตาม Hand Hygiene Guideline เพิ่มขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารและความร่วมมือในกิจกรรมการรณรงค์การล้างมือ

4. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

5. เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือในทีมสหวิชาชีพ

6. เพื่อสุขอนามัยที่ดีของตนเองและผู้อื่น

7.เพื่อนำเสนอข้อมูลวิชาการออกเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบที่สร้างสรรค์โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างมือให้ถูกวิธี