สำหรับจักษุแพทย์
Ophthalmologist
 
สำหรับประชาชนทั่วไป
For Public
 
วิจัยวิชาการและการศึกษา
Research and Education
 
 

You are here

Present Publication

 

NO. Authors Title Journal Title
1 Kitazawa K.,Jongkhajornpong P.,Inatomi T.,Koizumi N.,Kayukawa K.,Wakimasu K.,et al. Topical ganciclovir treatment post-Descemet's stripping automated endothelial keratoplasty for patients with bullous keratopathy induced by cytomegalovirus Br J Ophthalmol. 2018 Jan 23. pii: bjophthalmol-2017-311145. doi: 10.1136/bjophthalmol-2017-311145
2 Vanikieti K., Poonyathalang A., Jindahra P., Cheecharoen P., Chokthaweesak, W. Occipital lobe infarction: a rare presentation of bilateral giant cavernous carotid aneurysms: a case report BMC Ophthalmol. 2018 Feb 2;18(1):25. doi: 10.1186/s12886-018-0687-4.
3 Fard M. A., Suwan Y., Moghimi S., Geyman L. S., Chui T. Y., Rosen R. B., Ritch R. Auid-Orcid Pattern of peripapillary capillary density loss in ischemic optic neuropathy compared to that in primary open-angle glaucoma PLoS One. 2018 Jan 10;13(1):e0189237. doi: 10.1371/journal.pone.0189237. eCollection 2018.
4 Silva L., Najafi A., Suwan Y., Teekhasaenee C., Ritch R. The Iridocorneal Endothelial Syndrome Surv Ophthalmol. 2018 Jan 10. pii: S0039-6257(17)30112-1. doi: 10.1016/j.survophthal.2018.01.001
5 Teekhasaenee C. Current Concepts in True Exfoliation Syndrome J Glaucoma. 2018 Feb 6. doi: 10.1097/IJG.0000000000000907
6 Jongkhajornpong P., Lekhanont K., Pisuchpen P., Chantaren P., Puangsricharern V., Prabhasawat P., Suphapeetiporn K., Kinoshita S., Ueta M. Association between HLA-B*44:03-HLA-C*07:01 haplotype and cold medicine-related Stevens-Johnson syndrome with severe ocular complications in Thailand Br J Ophthalmol. 2018 Apr 29. pii: bjophthalmol-2017-311823.
7 Jindahra P., Dejthevaporn C., Niparuck P., Waisayarat J., Cheecharoen P., Threetong T., Petpiroon P., Sujirakul T., Poonyathalang A., Vanikieti K Atypical central retinal artery occlusion as the first presentation of POEMS syndrome: a case report. BMC Neurol. 2018 May 8;18(1):64.
8 Das T., Ackland P., Correia M., Hanutsaha P., Mahipala P., et al. Is the 2015 eye care service delivery profile in Southeast Asia closer to universal eye health need! Int Ophthalmol. 2018 Apr;38(2):469-480.
9 Suwan Y, Geyman LS, Fard MA, Tantraworasin A, Chui TY, Rosen RB, Ritch R. Peripapillary Perfused Capillary Density in Exfoliation Syndrome and Exfoliation Glaucoma versus POAG and Healthy Controls: An OCTA Study. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2018 Mar-Apr;7(2):84-89.