สำหรับจักษุแพทย์
Ophthalmologist
 
สำหรับประชาชนทั่วไป
For Public
 
วิจัยวิชาการและการศึกษา
Research and Education
 
 

You are here

Publication in 2016

NO. Authors Title Journal
1 Cao S, Chee SP, Yu HG, Sukavatcharin S, Wu L, Kijlstra A, et al. Investigation of the association of Vogt-Koyanagi-Harada syndrome with IL23R-C1orf141 in Han Chinese Singaporean and ADO-ZNF365-EGR2 in Thai The British journal of ophthalmology. 2016;100(3):436-42.
2 Jongkhajornpong P, Nakamura T, Sotozono C, Nagata M, Inatomi T, Kinoshita S. Elevated expression of ABCB5 in ocular surface squamous neoplasia Scientific reports. 2016;6:20541.
3 Lekhanont K, Jongkhajornpong P, Chuephanich P, Inatomi T, Kinoshita S.  Boston Type 1 Keratoprosthesis for Gelatinous Drop-Like Corneal Dystrophy Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry. 2016;93(6):640-6.
4 Suwan Y, Purevdorj B, Teekhasaenee C, Supakontanasan W, Simaroj P. Pseudophakic angle-closure from a Soemmering ring B M C Ophthalmol. 2016(1471-2415 (Electronic)).
5 Suwan Y, Rojanaporn D, Teekhasaenee C, Keelawat S Epstein-Barr virus-associated iris smooth muscle tumor with epithelioid morphology in AIDS patients: a case report Int Med Case Rep, J. 2016
6  Suwan Y, Teekhasaenee C, Lekhanont K, Supakontanasan W. Brown-McLean syndrome: the role of iridodonesis Clin, Ophthalmol. 2016
7 Sukavatcharin S, Kijdaoroong O, Lekhanont K, Arj-Ong Vallipakorn S. Pattern of Uveitis in a Tertiary Ophthalmology Center in Thailand Ocul Immunol Inflamm. 2016:1-6.
8 Teekhasaenee C, Suwan Y, Supakontanasan W, Tulvatana W, Ritch R. The Clinical Spectrum and a New Theory of Pathogenesis of True Exfoliation Syndrome Ophthalmology. 2016;123(11):2328-37.
9 Suwan Y, Jiamsawad S, Supakontanasan W, Teekhasaenee C. Hidden mechanisms beyond the pupillary block in acute angle closure: ultrasound biomicroscopic study. Clinical & experimental ophthalmology. 2016.
10 Lekhanont K, Jongkhajornpong P, Anothaisintawee T, Chuckpaiwong V. Undiluted Serum Eye Drops for the Treatment of Persistent Corneal Epitheilal Defects. Scientific reports. 2016;6:38143.
11 Apinyawasisuk S, Poonyathalang A, Preechawat P, Vanikieti K. Syphilitic Optic Neuropathy: Re-emerging Cases Over a 2-Year Period Neuro-Ophthalmology. 2016;40(2):69-73.
12 Vanikieti K, Cheecharoen P, Jindahra P, Lueangaram S, Padungkiatsagul T. Atypical oculopalatal tremor as the presentation of vertebral artery dolichoectasia Int Med Case Rep J. 2016;9:273-7.
13 Simaroj P, Lekhanont K, Charukamnoetkanok P. Modified Surgical Techniques for Managing Intraoperative Floppy Iris Syndrome. Case reports in ophthalmological medicine. 2016;2016:1289834.