สำหรับจักษุแพทย์
Ophthalmologist
 
สำหรับประชาชนทั่วไป
For Public
 
วิจัยวิชาการและการศึกษา
Research and Education
 
 

You are here

2015

NO. Authors Title Journal Title
1 Zhang L, Reyes R, Lee W, Chen CL, Chan L, Sujirakul T, et al Rapid resolution of retinoschisis with acetazolamide Documenta ophthalmologica Advances in ophthalmology. 2015;131(1):63-70.
2 Vanikieti K, Preechawat P, Poonyathalang A Pediatric primary optic nerve sheath meningioma Int Med Case Rep J. 2015;8:159-63.
3 Sujirakul T, Lin MK, Duong J, Wei Y, Lopez-Pintado S, Tsang SH. Multimodal Imaging of Central Retinal Disease Progression in a 2-Year Mean Follow-up of Retinitis Pigmentosa Am J Ophthalmol. 2015;160(4):786-98.e4.
4 Sujirakul T, Davis R, Erol D, Zhang L, Schillizzi G, Royo-Dujardin L, et al. Bilateral Concordance of the Fundus Hyperautofluorescent Ring in Typical Retinitis Pigmentosa Patients Ophthalmic genetics. 2015;36(2):113-22.
5 Shields CL, Atalay HT, Wuthisiri W, Levin AV, Lally SE, Shields JA. Sector iris hemangioma in association with diffuse choroidal hemangioma Journal of AAPOS. 2015;19(1):83-6.
6 Sadagopan KA, Liu GT, Capasso JE, Wuthisiri W, Keep RB, Levin AV. Anirdia-like phenotype caused by 6p25 dosage aberrations American journal of medical genetics Part A. 2015;167a(3):524-8.
7 Rojanaporn D, Kaliki S, Ferenczy SR, Shields CL Enhanced depth imaging optical coherence tomography of circumscribed choroidal hemangioma in 10 consecutive cases Middle East African journal of ophthalmology. 2015;22(2):192-7.
8 Lekhanont K, Nonpassopon M, Wannarosapark K, Chuckpaiwong V. Agreement between clinical history method, Orbscan IIz, and Pentacam in estimating corneal power after myopic excimer laser surgery PLoS One. 2015;10(4):e0123729.
9 Lekhanont K, Nonpassopon M, Nimvorapun N, Santanirand P. Treatment with intrastromal and intracameral voriconazole in 2 eyes with Lasiodiplodia theobromae keratitis: case reports case reports. Medicine (Baltimore). 2015;94(6):e541.
10 Khotcharrat R, Patikulsila D, Hanutsaha P, Khiaocham U, Ratanapakorn T, Sutheerawatananonda M, et al. Epidemiology of Age-Related Macular Degeneration among the Elderly Population in Thailand Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet. 2015;98(8):790-7.
11 Jongkhajornpong P, Nakamura T, Sotozono C, Inatomi T, Kinoshita S. Phenotypic Investigation of Regenerated Epithelial Cells After Gonococcal Corneal Perforation: A Clinical, Histological, and Immunohistochemical Study A Clinical, Histological, and Immunohistochemical Study. Cornea. 2015;34(11):1508-12.
12 Jongkhajornpong P, Lekhanont K, Ueta M, Kitazawa K, Kawasaki S, Kinoshita S. Novel TACSTD2 mutation in gelatinous drop-like corneal dystrophy Human Genome Variation. 2015;2:15047.
13 Attaseth T, Vanikieti K, Poonyathalang A, Preechawat P, Jindahra P, Wattanatranon D. Anterior ischemic optic neuropathy due to biopsy-proven giant cell arteritis in Thai patients Clin Ophthalmol. 2015;9:1071-5.