สำหรับจักษุแพทย์
Ophthalmologist
 
สำหรับประชาชนทั่วไป
For Public
 
วิจัยวิชาการและการศึกษา
Research and Education
 
 

You are here

2013

NO. Authors Title Journal Title
1 Wuthisiri W, Lingao Md Fau - Capasso JE, Capasso Je Fau - Levin AV, Levin AV. Lyonization in ophthalmology Current opinion in ophthalmology. 2013;24(1531-7021 (Electronic)):9.
2 Shields CL, Kaliki S, Al-Dahmash S, Rojanaporn D, Shukla SY, Reilly B, et al. Retinal vasoproliferative tumors: comparative clinical features of primary vs secondary tumors in 334 cases JAMA ophthalmology. 2013;131(3):328-34.
3 Shields CL, Kaliki S, Al-Dahmash S, Rojanaporn D, Leahey A, Griffin G, et al. Management of advanced retinoblastoma with intravenous chemotherapy then intra-arterial chemotherapy as alternative to enucleation Retina (Philadelphia, Pa). 2013;33(10):2103-9.
4 Lekhanont K, Jongkhajornpong P, Choubtum L, Chuckpaiwong V. Topical 100% serum eye drops for treating corneal epithelial defect after ocular surgery BioMed research international. 2013;2013:521315.
5 Kaliki S, Shields Cl, Rojanaporn D, Badal J, Devisetty L, Emrich J, Komarnicky L, et al. Scleral necrosis after plaque radiotherapy of uveal melanoma: a case-control study Ophthalmology. 2013;120(1549-4713 (Electronic)):8.
6 Kaliki S, Shields CL, Rojanaporn D, Al-Dahmash S, McLaughlin JP, Shields JA, et al. High-risk retinoblastoma based on international classification of retinoblastoma: analysis of 519 enucleated eyes Ophthalmology. 2013;120(5):997-1003.
7 Chang DS, Boland MV, Arora KS, Supakontanasan W, Chen BB, Friedman DS. Symmetry of the pupillary light reflex and its relationship to retinal nerve fiber layer thickness and visual field defect Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(8):5596-601.
8 Chang DS, Arora KS, Boland MV, Supakontanasan W, Friedman DS Development and validation of an associative model for the detection of glaucoma using pupillography Am J Ophthalmol. 2013;156(6):1285-96 e2.
9 Aldahmesh MA, Khan AO, Mohamed JY, Levin AV, Wuthisiri W, Lynch S, et al. No evidence for locus heterogeneity in Knobloch syndrome Journal of medical genetics. 2013;50(8):565-6.