สำหรับจักษุแพทย์
Ophthalmologist
 
สำหรับประชาชนทั่วไป
For Public
 
วิจัยวิชาการและการศึกษา
Research and Education
 
 

You are here

2012

 

NO. Authors Title Journal Title
1 Suwan Y, Preechawai P. Endogenous Klebsiella panophthalmitis: atypical presentation J Med Assoc Thai. 2012
2 Simaroj P, Kompreyarat S, Santanirand P,Lekhanont K. Anterior chamber contamination during phacoemulsification after povidone-iodine application J Med Assoc Thai. 2012
3 Shields CL, Kaliki S, Rojanaporn D, Ferenczy SR, Shields JA. Enhanced depth imaging optical coherence tomography of small choroidal melanoma: comparison with choroidal nevus Archives of ophthalmology 2012;130(7):850-6.
4 Shields CL, Kaliki S, Rojanaporn D, Al-Dahmash S, Bianciotto CG, Shields JA. Intravenous and intra-arterial chemotherapy for retinoblastoma: what have we learned? Current opinion in ophthalmology. 2012;23(3):202-9.
5 Rojanaporn D, Kaliki S, Shields CL, Shields JA.  Morning glory disc anomaly with peripheral retinal nonperfusion in 4 consecutive cases Archives of ophthalmology 2012;130(10):1327-30.
6 Rojanaporn D, Kaliki S, Bianciotto CG, Iturralde JC, Say EA, Shields CL. Intravenous chemoreduction or intra-arterial chemotherapy for cavitary retinoblastoma: long-term results Archives of ophthalmology 2012;130(5):585-90.
7 Lekhanont K, Patarakittam T, Thongphiew P, Suwan-apichon O, Hanutsaha P. Randomized controlled trial of subconjunctival bevacizumab injection in impending recurrent pterygium: a pilot study Cornea. 2012;31(2):155-61.
8 Hashmi F, Rojanaporn D, Kaliki S, Shields CL. Orange pigment sediment overlying small choroidal melanoma Archives of ophthalmology 2012;130(7):937-9.