งานแถลงข่าว “การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทย”

งานแถลงข่าว การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทย
งานแถลงข่าว การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทยงานแถลงข่าว การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทย งานแถลงข่าว การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทยงานแถลงข่าว การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทยงานแถลงข่าว การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทย งานแถลงข่าว การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทยงานแถลงข่าว การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทยงานแถลงข่าว การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทย
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทย” โดยมีผู้แถลงข่าว ได้แก่ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รศ.นพ.มล. ชาครีย์ กิติยากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ  หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในงานมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตสำหรับคนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ในรูปแบบเว็บไซต์และ QR Code   

       วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี