รามาฯเปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต

21 กรกฎาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต Thai Kidney Risk Scoring
เป็นผลจากงานวิจัยยังประโยชน์สู่สาธารณะ

ท่านสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ที่
http://med.mahidol.ac.th/kidney_disease_risk

รามาฯเปิดตัวแบบประเมินออนไลน์คำนวณความเสี่ยงโรคไต