การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากกองทุนสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนการเบิกจ่าย กรณีผู้รับบริการขอให้แพทย์สั่งจ่ายยาทดแทนยาเดิมโดยไม่มีเหตุผลทางการแพทย์