เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป