อีเมล์ :
โทร.
Export PDF
สถานที่ปฏิบัติงาน :  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

การพยาบาลผู้ใหญ่, พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก

Nursing, Doctor Of Philosophy
The University Of Texas At Austin

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

-

ผลงานทางวิชาการ

  • Wint, Y. Z., Lininger, J., & Leelacharas, S. (2023). Related Factors with Self-Management Behaviors among Patients with Predialysis Chronic Kidney Disease: A Multicenter Study in Myanmar. Makara Journal of Health Research, 27(2), 99−106. DOI: 10.7454/msk.v27i2.1451.
  • ประติมา พลูเดล, สิริรัตน์ ลีลาจรัส, และ จิราพร ไลนิงเกอร์. (2566). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้เป็นโรคเบาหวานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ประเทศเนปาล. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล, 29(1), 15-28.
  • อุไรวรรณ นนท์ปัญญา, แสงทอง ธีระทองคำ และ จิราพร ไลนิงเกอร์. (2563). ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการดูแลเท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า และการสูญเสียความรู้สึกที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย, 7(2), 76-91.
  • อังธนา จุลสุคนธ์, นพวรรณ เปียซื่อ, วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล และ จิราพร ไลนิงเกอร. (2562). ความรอบรู้ด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารสภาการพยาบาล, 34(4), 120-135.
  • Phonyiam, R., Terathongkum, S., & Lininger, J. (2018). Effects of Arm Swing Exercise Program on Blood Sugar Level, Nutritional status and Perceived Self-Efficacy for Exercise in Persons with Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus. The Bangkok Medical Journal, 14(2), 34-39.