อาจารย์ ดร. จิราพร ไลนิงเกอร์

อีเมล์ : Jiraporn.cho@mahidol.edu
โทร. 02-201-2895

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาล, พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

การพยาบาลผู้ใหญ่, พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก

Nursing, Doctor Of Philosophy
The University Of Texas At Austin

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.การควบคุมโรคเบาหวานในกลุ่มในชุมชน
2. ความรอบรู้ทางสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง
3. การจัดการดูแลตนเองและนวตกรรมในการควบคุมเบาหวาน
4. การแปลและพัฒนาเครืองมือวิจัย
5.การทบทวนวรรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
6. การรับรู้ในผู้สูงอายุ
7.การตระหนักในวัฒนธรรมทางการพยาบาล

ผลงานทางวิชาการ

  • อุไรวรรณ นนท์ปัญญา, แสงทอง ธีระทองคำ และ จิราพร ไลนิงเกอร์. (2563). ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการดูแลเท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า และการสูญเสียความรู้สึกที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย, 7(2), 76-91.
  • อังธนา จุลสุคนธ์, นพวรรณ เปียซื่อ, วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล และ จิราพร ไลนิงเกอร. (2562). ความรอบรู้ด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารสภาการพยาบาล, 34(4), 120-135.
  • Phonyiam, R., Terathongkum, S., & Lininger, J. (2018). Effects of Arm Swing Exercise Program on Blood Sugar Level, Nutritional status and Perceived Self-Efficacy for Exercise in Persons with Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus. The Bangkok Medical Journal, 14(2), 34-39.