โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
อาจารย์ ดร. กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
อีเมล์ : Karn.cha@mahidol.edu
โทร. 02-201-2895
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน/การพยาบาลชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัจนา น้อยแนม
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
อีเมล์ : suwatjana.noi@mahidol.edu
โทร. 02-201-0731
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : wantana.lim@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลชุมชน