ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา ทวีคูณ

อีเมล์ : tusana.tha@mahidol.edu
โทร. 02-201-1769

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

โภชนศาสตร์, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

Psychiatric And Mental Health Practition, Master Of Nursing Science Nurse
Wayne State University

ปริญญาเอก/เทียบเท่า

Nursing, Doctor Of Philosophy
The University Of Virginia

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. พฤติกรรมรังแกกัน พฤติกรรมรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในเด็กและวัยรุ่น
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ผลงานทางวิชาการ

  • ลลิตา วงศ์แก้วประจักษ์, ทัศนา ทวีคูณ, และ พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้ากับการเสพติดอินเทอร์เน็ตในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 35(2), 95-112.
  • วาสนา คำดี, ทัศนา ทวีคูณ และ พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์กับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นในจังหวัดหนึ่ง เขตพื้นที่ภาคกลาง. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 35(1), 77-90.
  • เชาวลิต ศรีเสริม, ทัศนา ทวีคูณ และ พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2564). การเห็นคุณค่าในตนเอง ทัศนคติต่อพฤติกรรมรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์และพฤติกรรมรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 35(1), 113-127.
  • จุฑามาศ ทองประดับ, ทัศนา ทวีคูณ และ พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะติดเฟซบุ๊กกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 12(2), 116-133.
  • พนิดา บุตรจันทร์ และ ทัศนา ทวีคูณ. (2562). พฤติกรรมรังแกกันและรูปแบบการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 33(3), 86-102.
  • ศุภรดา ชุมพาลี และ ทัศนา ทวีคูณ. (2562). พฤติกรรมรังแกกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ประเทศไทย. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 33(3), 128-148.
  • ปรียาภรณ์ ประยงค์กุล, ทัศนา ทวีคูณ และโสภิณ แสงอ่อน. (2561). ปัจจัยทำนายความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 11(2), 219-235.
  • รัศมีแสง หนูแป้นน้อย, ทัศนา ทวีคูณ, และ พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2561). การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมรังแกกันในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32(3), 13-32.
  • โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ ทัศนา ทวีคูณ. (2561). ความแข็งแกร่งในชีวิตและภาวะซึมเศร้าของประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32(2), 84-99.