โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
อีเมล์ : patcharin.nin@mahidol.edu
โทร. 02-201-1769
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
อีเมล์ : Juthathip.kin@mahidol.edu
โทร. 02-201-1831
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร เรืองเพิ่มพูล
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : kanokporn.rua@mahidol.edu
โทร. 02-201-1769
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา ทวีคูณ
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : tusana.tha@mahidol.edu
โทร. 02-201-1769
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ แสงอ่อน
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : sopin.san@mahidol.edu
โทร. 02-201-1765
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ