ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร เรืองเพิ่มพูล

อีเมล์ : kanokporn.rua@mahidol.edu
โทร. 02-201-1769

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การเรียนการสอนด้วยวิธีจิตตปัญญา

ผลงานทางวิชาการ

  • สุดารส รองเมือง ยากิ, กนกพร เรืองเพิ่มพูล, นฤมล สมรรคเสวี, จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว และ นันทนา สุขสมนิรันดร. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างสติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 22(2), 159-168.
  • กนกพร เรืองเพิ่มพูล, สุดารส รองเมือง ยากิ และ นฤมล สมรรคเสวี. (2563). ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการให้คำปรึกษาต่อความรู้และความวิตกกังวลในนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 34(3), 152-166.