ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา ปทุมวัน

อีเมล์ : autchareeya.pat@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0767

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลและผดุงครรภ์, วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก/เทียบเท่า

Nursing, Doctor Of Philosophy
University Of California San Francisco

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและครอบครัว
2.การดูแลผู้ป่วยเด็กมะเร็งระยะสุดท้าย
3.คุณภาพชีวิตเด็กโรคเรื้อรัง

ผลงานทางวิชาการ

 • ลัดดาวัลย์ ทรัพย์เจริญมาก, อัจฉรียา ปทุมวัน และ เจษฎา บัวบุณนำ. (2565). แบบแผนการนอนหลับในวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลกับที่บ้าน. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 28(1), 44-58.
 • ลัดดาวัลย์ ทรัพย์เจริญมาก, อัจฉรียา ปทุมวัน และ เจษฎา บัวบุณนำ.(2565).แบบแผนการนอนหลับในวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลกับที่บ้าน.รามาธิบดีพยาบาลสาร,28(1),44-58.
 • พงษ์เทพ เดชทิตย์, อัจฉรียา ปทุมวัน และ ศรีสมร ภูมนสกุล. (2564). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้ต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลเด็กที่มีภาวะชักจากไข้, รามาธิบดีพยาบาลสาร, 27(1), 30-46.
 • พัชรี ชูกันหอม, อัจฉรียา ปทุมวัน และ สามารถ ภคกษมา. (2564). อาการอ่อนล้าและอาการนอนหลับแปรปรวนในวัยรุ่นโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาล, รามาธิบดีพยาบาลสาร, 27(1), 47-60.
 • อาทิตยา แก่นไกร,อัจฉรียา ปทุมวัน, ศุภร วงศ์วทัญญู และ อาภาศรี ลุสวัสดิ์. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเด็กโรคลมชัก. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 27(1), 15-29.
 • พัดชา ไชยสำแดง, รุจา ภู่ไพบูลย์ และ อัจฉรียา ปทุมวัน. (2563). ผลของโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ “Kid…คิด” ต่อทัศนคติ การรับรู้บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจใน การไม่แสดงออกพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพิการทางการได้ยิน. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 26(3), 355-369.
 • Kankaew, S., Daramas, T., & Patoomwan, A. (2019). Frequency of Breastfeeding, Bilirubin Levels, and Re-admission for Jaundice in Neonates. The Bangkok Medical Journal, 5(2), 180-185. doi: 10.31524/bkkmedj.2019.09.010.
 • กตกร ประสารวรณ์, อัจฉรียา ปทุมวัน และ เรณู พุกบุญมี. (2561). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 24(1), 37-50.
 • รุจา ภู่ไพบูลย์, ดารุณี จงอุดมการณ์, ถวัลย์ เนียมทรัพย์, จิตตินันท์ เดชะคุปต์, ระพีพรรณ คำหอม, จินตนา วัชรสินธุ์, ... เดชาวุธ นิตยสุทธิ. (2561). การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยตามวงจรชีวิต: การศึกษาเบี้องต้น. วารสารประชากรศาสตร์, 34(1), 58-71.
 • เกวดี ฐามณี, อัจฉรียา ปทุมวัน และ จอนผะจง เพ็งจาด. (2561). ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ดูแลในครอบครัว. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 24(3), 295-312.
 • เขมวดี เพ็งละคร, อัจฉรียา ปทุมวัน และ กมล เผือกเพ็ชร. (2561). คุณภาพชีวิตผู้ดูแลเด็กโรคมะเร็งขณะได้รับการรักษา. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 24(2), 122-136.
 • Duangdech, W., Patoomwan, A., Pookboonmee, R., Orathai, P., & Rehm, R.S. (2017). A Causal Model of Health Status of Children with Cerebral Palsy. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 21(4), 291-304.
 • ดารุณี จงอุดมการณ์, รุจา ภู่ไพบูลย์, รพีพรรณ คำหอม, จิตตินันท์ เดชะคุปต์, จินตนา วัชรสินธุ์, วรรณี เดียวอิศเรศ, … เดชาวุธ นิตยสุทธิ. (2560). การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย : การวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 40(1), 14-29.
 • ธิราภรณ์ จันทร์ดา, จอนผะจง เพ็งจาด, บัวหลวง สำแดงฤทธิ์, อัจฉรียา ปทุมวัน, สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม, … ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์. (2560). ระบบบริการดูแลแบบประคับประคอง : บริบทภาคกลาง. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 10(2), 87-102.