โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤทัย บัวด้วง
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
อีเมล์ : doungruthai.bou@mahidol.edu
โทร. 02-201-0767
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลเด็กภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน
อาจารย์ ดร. ปริญญา สารธิมา
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
อีเมล์ : parinya.san@mahidol.edu
โทร. 02-201-0767, 0770
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา ปทุมวัน
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : autchareeya.pat@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0767
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำปี เกรนเจอร์
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : jumpee.pra@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-2012
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลในเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง