โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา ปทุมวัน
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
อีเมล์ : autchareeya.pat@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0767
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพวัลย์ ดารามาศ
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
อีเมล์ : tipawan.dar@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0767
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลทารกแรกเกิด
รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : renu.poo@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0767
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลเด็กภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน (เด็กและทารกแรกเกิด)