ตำแหน่ง พยาบาล คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
 
โครงการสัมมนานี้จึงเป็นการทำความเข้าใจ และทบทวนกระบวนงานหลัก รวมถึงพัฒนากระบวนการย่อยของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามแผ...
 
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  ตลอดจนมีกระบว...
 
กระบวนการพัฒนางานนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการกำหนดแนวทางดำเนินงานไว้ใ...
 
6 เคล็ดไม่ลับให้การทำงานแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพ
 
"ความเหงา" มีอันตรายมากกว่าที่เราคิด งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริคแฮม ยัง บอกให้เรารู้ว่าความเหงานั้นสามารถบ...
 
อันตรายจากแสงสีฟ้าในจอคอมพิวเตอร์
แสงสีฟ้า มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โทรทัศน์ รวมถึงอาชีพที...
 
จำนวนวันนอนเป็นตัวชี้วัดการบริหารโรงพยาบาล เพราะมีความสำคัญต่ออัตราการหมุนเวียนเตียงที่มีอยู่จำกัด
 
ซึ่งเป็นเครื่องมือคุณภาพ เพื่อตรวจติดตามการผันแปรของกระบวนการดูแลรักษา และศึกษาสาเหตุของการผันแปรที่เกิดขึ้น ผังควบ...
 
การจัดองค์การ คือ กระบวนการที่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในองค์การทั้งหมดอย่างมีระเบียบ
 
LEAN คือ วิธีการที่มีระบบแบบแผนในการระบุและกำจัดความสูญเปล่า
 
แนวคิดแบบ LEAN คือ แนวคิด ในการ "ลด ละ เลิก" สิ่งที่เกินความจำเป็น
 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข คือการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดบริการสุขภาพ...
  ปฏิทินกิจกรรม
  เชิญติดตามได้ที่...

 

 
 

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ UM_RAMA.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2451-2