ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

ตำแหน่ง พยาบาล คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
โครงการสัมมนานี้จึงเป็นการทำความเข้าใจ และทบทวนกระบวนงานหลัก รวมถึงพัฒนากระบวนการย่อยของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามแผ...
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  ตลอดจนมีกระบว...
ตำแหน่ง พยาบาล คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
โครงการสัมมนานี้จึงเป็นการทำความเข้าใจ และทบทวนกระบวนงานหลัก รวมถึงพัฒนากระบวนการย่อยของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามแผ...
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  ตลอดจนมีกระบว...
กระบวนการพัฒนางานนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการกำหนดแนวทางดำเนินงานไว้ใ...

สาระประโยชน์ (ดูทั้งหมด)

6 เคล็ดไม่ลับให้การทำงานแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพ
"ความเหงา" มีอันตรายมากกว่าที่เราคิด งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริคแฮม ยัง บอกให้เรารู้ว่าความเหงานั้นสามารถบ...
อันตรายจากแสงสีฟ้าในจอคอมพิวเตอร์
แสงสีฟ้า มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โทรทัศน์ รวมถึงอาชีพที...
6 เคล็ดไม่ลับให้การทำงานแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพ
"ความเหงา" มีอันตรายมากกว่าที่เราคิด งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริคแฮม ยัง บอกให้เรารู้ว่าความเหงานั้นสามารถบ...
อันตรายจากแสงสีฟ้าในจอคอมพิวเตอร์
แสงสีฟ้า มีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โทรทัศน์ รวมถึงอาชีพที...

พูดจาภาษา UM (ดูทั้งหมด)

จำนวนวันนอนเป็นตัวชี้วัดการบริหารโรงพยาบาล เพราะมีความสำคัญต่ออัตราการหมุนเวียนเตียงที่มีอยู่จำกัด
ซึ่งเป็นเครื่องมือคุณภาพ เพื่อตรวจติดตามการผันแปรของกระบวนการดูแลรักษา และศึกษาสาเหตุของการผันแปรที่เกิดขึ้น ผังควบ...
จำนวนวันนอนเป็นตัวชี้วัดการบริหารโรงพยาบาล เพราะมีความสำคัญต่ออัตราการหมุนเวียนเตียงที่มีอยู่จำกัด
ซึ่งเป็นเครื่องมือคุณภาพ เพื่อตรวจติดตามการผันแปรของกระบวนการดูแลรักษา และศึกษาสาเหตุของการผันแปรที่เกิดขึ้น ผังควบ...

วิดีโอที่น่าสนใจ (ดูทั้งหมด)

การจัดองค์การ คือ กระบวนการที่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในองค์การทั้งหมดอย่างมีระเบียบ
LEAN คือ วิธีการที่มีระบบแบบแผนในการระบุและกำจัดความสูญเปล่า
แนวคิดแบบ LEAN คือ แนวคิด ในการ "ลด ละ เลิก" สิ่งที่เกินความจำเป็น
การจัดองค์การ คือ กระบวนการที่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในองค์การทั้งหมดอย่างมีระเบียบ
LEAN คือ วิธีการที่มีระบบแบบแผนในการระบุและกำจัดความสูญเปล่า
แนวคิดแบบ LEAN คือ แนวคิด ในการ "ลด ละ เลิก" สิ่งที่เกินความจำเป็น
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข คือการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดบริการสุขภาพ...

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ UM_RAMA.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2451-2