You are here

แบบฟอร์มเสนอยาเข้าใหม่ ฝ่ายเภสัชกรรม

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขณะนี้ การดาว์นโหลดแบบฟอร์มเสนอยาเข้าใหม่ ฝ่ายเภสัชกรรม
ได้ย้ายไปที่เว็บไซต์ฝ่ายเภสัชกรรมแล้ว คลิกที่นี่

แบบฟอร์มเสนอยาเข้าใหม่ ฝ่ายเภสัชกรรม

  ขั้นตอนการนำเสนอยาเข้าโรงพยาบาลรามาธิบดี (28-02-2014)

  เอกสาร 1  แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการนำเสนอยาเข้าในบัญชียาของโรงพยาบาลรามาธิบดี

  เอกสาร 2  เกณฑ์การคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

  เอกสาร 3  รายชื่อสถานพยาบาลอ้างอิง

  เอกสาร 4  ใบเสนอราคายา

  เอกสาร 5  แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารการเสนอยาเข้าในบัญชียาของโรงพยาบาลรามาธิบดี

  เอกสาร 6 7 8  ตารางข้อมูลสรุปของรายการผลิตภัณฑ์

  เอกสาร 9  ข้อมูลจากแพทย์ผู้เสนอและสนับสนุน

  เอกสาร 10  ตารางเปรียบเทียบยา

  เอกสาร 11  รูปภาพผลิตภัณฑ์ยา

  เอกสาร 12  ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์จากบริษัท

  เอกสาร 13  รูปแบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาที่นำเสนอ