การเข้าร่วมโครงการวิจัยการใช้อุปกรณ์เดอโมกราโฟมิเตอร์ร่วมประเมินผื่นลมพิษในเด็ก