สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ แพทย์ประจำบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่าง ๆ ของสาขาวชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สูตินรีแพทย์ที่กำลังปฏิบัติงานในประเทศไทย ร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย