ขอเรียนเชิญสตรีอายุ ๔๑-๖๐ ปี ร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความชุกของปัญหาทางสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีผลกระทบในสตรีช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยหมดระดูไทย"