วันที่ 13 สิงหาคม 57  สามารถติดต่อธุรการงานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วยได้ที่อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน โทรศัพท์ 1169

 

วันที่ 15 สิงหาคม 57  เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ที่ ชั้น 1 อาคาร 4 จนกว่างานปรับปรุงอาคารจะเสร็จสิ้น 

Pages