You are here

General Activities

 
โครงการผ่าตัดต้อกระจกการกุศล และโครงการออกหน่วยทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม 2565 ณ วัดไทยลุมพินี เมืองไพราวา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

 
งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2022)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ในนามขององค์กรวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1-2 ฝ่ายสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ชั้น 1 โถงทางเข้าหลักอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งาน “ร่วมทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อความหวัง สร้างชีวิตใหม่”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การประสานงาน สนับสนุนข้อมูล และการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสํารองยากําพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม Open House Rama Pharmacy เปิดบ้าน เปิดโอกาส ต้อนรับ นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 6

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
RESEARCH TOUR 2022 ปีการศึกษา 2565 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages