General Activities

 
รณรงค์การทำแบบสอบถามวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมการก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศโดยวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ชั้น M2 อาคารเรียนรวม

 
พิธีถวายพระพรวันแม่

วันที่ 8  สิงหาคม 2557  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  

 
ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่อุดม ญาณรโต

วันที่ 7 สิงหาคม 2557  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี 

 
“สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗

ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 4 ก้าวไปด้วยกัน มุ่งมั่นให้บริการ"

วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 15.00 น. โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยทางจิตเวชศาสตร์เบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 317-318 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
โครงการ Walk Rally safety Day

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์วิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2557

 
ต้อนรับนักวิจัย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
เชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 3 และงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 21

ระหว่างวันที่ 27 - 28 ส.ค. 57 ชั้น 8 - 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี