You are here

General Activities

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Mari Hagiwara Associate Professor, Department of Radiology at NYU Grossman School of Medicine

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
ขอชื่นชมเป็นอย่างมาก กับผู้ช่วยอาจารย์ ฉันทชนก วันดี อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ขอขอบคุณภาพจาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน Golden Neo และ มูลนิธิร่วมกตัญญูไทรน้อย

 
นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม "MU Pump"

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Garden Room 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

 
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

 
การหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 810A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 12 “The 12th Prince Mahidol Award Youth Program Networking & Reunion Meeting”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 910B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กรมควบคุมโรค ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสสส. ผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายในปี 2568

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล  ชั้น 1 อาคาร 1  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

 
พิธีเปิดการศึกษาดูงาน “โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages