General Activities

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้และเครื่องมือการจัดการความรู้ Knowledge Management & Tools

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 617 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 
การอบรมระยะสั้นหลักสูตรนิติเวชศาสตร์และกฎหมายทางการแพทย์สำหรับแพทย์ภูมิภาค ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรโภชนบำบัด รุ่นที่ 27

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโซน A ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน"

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
bogie 99 rama running challenge

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง bogie 99 rama running challenge ขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

 
อบรมข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
งานพัฒนาคุณภาพงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เชื่อมโยงหลักแนวคิด 3P สู่การถ่ายทอดสื่อวิดีทัศน์”

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 318 (2) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
R2R CLUB

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ