General Activities

 
การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.ฯ) และผู้ตรวจประเมินรางวัล

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การประชุมเพื่อดำเนินการจัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ศึกษาดูงานระบบ Call Center บริษัท AIS จำกัด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะถอดบทเรียนและบันทึกความรู้ปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้”

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
กิจกรรม Road Show เพื่อรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล ปี 2559

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้านแบบครบวงจร”

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการทอดผ้าป่าดวงตา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (TQA) ปี 2559-2560

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
อบรมเว็บไซต์ เรื่อง “การลง Content ขั้นสูง ให้เหมาะสมสำหรับ Mobile Device”

 เมื่อวันที่ 4 และ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317 และ 318 ชั้น 3  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
รามาธิบดี จัดงาน “วันพยาบาลสากล”

เนื่องในวันพยาบาลสากล วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี

 
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี 2559

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559  ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดนครนายก  วันที่ 29 เมษายน  2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ...