General Activities

 
กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม

เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ฝ่ายการพยาบาลจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
การพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน (CQI สู่ R2R)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
เยี่ยมชมโครงการฟาร์มสร้างสุข

เมื่อวันที่ 24 27 และ 30 มิถุนายน 2559 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี

 
2nd ENT Coblation TM Live Surgical Workshop

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 28–29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

 
Rational Drug Use Hospital (RDU)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
5 ผู้โชคดีร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณบดีและผู้บริหารคณะฯ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ร้านอาหาร Bella Casa Restaurant 

 
ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปรับกระบวนการทำงานโดยใช้แนวคิด Lean และ Kaizen”

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (TQA) ปี 2559 - 2560

ระหว่างวันที่ 27 – 28  มิถุนายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
KOICA Joint training program

On  June 23, 2016 at 518, 5th  floor Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building.