General Activities

 
งานมติชน Healthcare 2016

เมื่อวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2559 ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ลานกีฬาพัฒน์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลําภู

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง และโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

 
ธรรมบรรยาย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านงานอนามัยโรงเรียนในชุมชน (School Health Manager Training Program in Community)

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กีฬาบุคลากร สกอ. “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35”

เมื่อวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 
พิธีมอบขีดผู้บริหารพยาบาล

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 
อบรมเรื่อง 5 ส สู่ AHA

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล