You are here

General Activities

 
ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอบรม Social

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
ภาพข่าวกิจกรรมงานเติมคุณค่าให้งานวิจัย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557   ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ 1 : 20

ระหว่างวันที่ 6 - 27 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
ผลการประกวด The Star Rama Websites 2014

เมื่อ 11 มิ.ย. 57 ซึ่งหน่วยงานต่างๆได้ร่วมเข้าประกวด และได้รับความรู้เพิ่มเติม ภายใต้รูปแบบของงาน "แข่งขัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เรียนรู้ พัฒนา"

 
ภาพข่าวกิจกรรมเสวนาเรื่อง ปวดไหล่ ไหล่ติด

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์แลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การอบรมพยาบาล

เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
ภาพข่าวกิจกรรมสุนทรีย์สนทนา ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ภาพข่าวกิจกรรมอบรมหลักสูตรพยาบาลระยะสั้น

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2556  ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557

 
ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง “ท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง “ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.พงศธร   ฉันท์พลากร 

 
ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ปัจฉิมนิเทศแพทย์

ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการอบรม ประจำการศึกษา 2556 โดยมี ศ.นพ.แสงชัย  พฤทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
The Best Presentation of Hand hygiene

ขอแสดงความยินดีแก่หน่วยงานและผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด The Best Presentation of Hand hygiene ของโครงการ Hand Cleaning…Moving Together 

Pages