General Activities

 
กีฬาบุคลากร สกอ. “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35”

เมื่อวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 
พิธีมอบขีดผู้บริหารพยาบาล

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559 จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี2559

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 
อบรมเรื่อง 5 ส สู่ AHA

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการเเละการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรมสื่อสารองค์กรสัญจรฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 3 

 
Mass Meeting ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
อบรม เรื่อง ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  

 
การฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 317 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี