You are here

General Activities

 
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการที่มีคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม “เพาะกล้าค้นหาชีวิต” ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี 

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสี รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ห้องบรรยาย 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการประเมิน ป้องกัน และดูแลแผลกดทับ”

วันที่ 20 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โถงสมเด็จพระราชบิดา อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โรงพยาบาลสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
งานแถลงข่าว “รามาธิบดีกับความสำเร็จ: การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจด้วยหัวใจเทียม Heart Mate3 ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
การเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement - Visit) ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 19 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะในช่องอก”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

Pages