You are here

General Activities

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการเเละการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรมสื่อสารองค์กรสัญจรฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 3 

 
Mass Meeting ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
อบรม เรื่อง ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  

 
การฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 317 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ประชุมเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี” (1:20)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 
การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม

 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมถ์ อำเภอน้ำปาด และโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมและปรึกษาหารือด้านความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล

เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

Pages