You are here

General Activities

 
“ด้วยรักและผูกพัน” ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมไอแมค ชั้นใต้ดิน ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
R2R CLUB

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
กิจกรรม “ลอยกระทงหลงยุค”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการ Rama Idol “คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม” ปีที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงแรมมิโด้  ...

 
การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การประชุมและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

 
โครงการ “การฝึกอบรม Emergency Department Triage and EMCO Protocal ของโรงพยาบาล” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน 2558 ณ ห้องการ์เด้น 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

 
ฝึกซ้อม Tabletop เพื่อรับแผนอุบัติภัยหมู่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
พิธีเปิดหอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต Pediatric Intensive Care Unit (PICU)

พิธีเปิดหอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต Pediatric Intensive Care Unit (PICU) โดยมีท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยา...

 
บรรยาย เรื่อง “Rama Thai SIM Training”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
การประชุมผู้ปกครองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี  

Pages